تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران را آزاد کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر یومار آگوستو
منبع پوسترهای سبز ایران