تاریخ دسترسی: 90/03/17
عنوان خواهر ما کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران