تاریخ دسترسی: 91/01/25
عنوان سوگواری / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران