تاریخ دسترسی: 91/08/22
عنوان زنان- ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کانون فرهنگی ره آورد (آلمان)
منبع پوسترهای سبز ایران