تاریخ دسترسی: 88/06/21
عنوان بدون عنوان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران