تاریخ دسترسی: 90/03/19
عنوان آزادی برای ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران