تاریخ دسترسی: 90/03/16
عنوان آزادی نزدیک است / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران