تاریخ دسترسی: 90/03/17
عنوان رای من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران