تاریخ دسترسی: 91/11/02
عنوان ایران آزاد / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران