تاریخ دسترسی: 90/08/27
عنوان بدون عنوان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران