تاریخ دسترسی: 91/01/27
عنوان فراخوان تظاهرات خیابانی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه
منبع پوسترهای سبز ایران