تاریخ دسترسی: 91/08/22
عنوان فراخوان تظاهرات خیابانی در روز قدس / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد روز قدس سبز
منبع پوسترهای سبز ایران