تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان فراخوان تظاهرات خیابانی در روز قدس / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع پوسترهای سبز ایران