تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان این آخرین قدم است / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران