تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان حماسه خس و خاشاک / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران