تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان مرگ بر هیچ کس، 13 آبان روز احترام به ملتها / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران