تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان همه می آییم چون همه سبزیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آرمان م.
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران