تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان می مانیم تا جهان سبز شود / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران