تاریخ دسترسی: 88/01/22
عنوان بدون عنوان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران