تاریخ دسترسی: 88/01/22
عنوان نه شرقی نه غربی، دولت سبز ملی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران