تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان 13 آبان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آدام اولوشن
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران