تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان 13 آبانماه، ماندن در خیابان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران