تاریخ دسترسی: 91/02/01
عنوان وعده ما 13 آبان، روز دانش آموز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران