تاریخ دسترسی: 91/09/21
عنوان قرار ما 13 آبان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران