تاریخ دسترسی: 89/12/10
عنوان برادر بر دار / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز