تاریخ دسترسی: //
عنوان آمارباف / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد
منبع چرخ و فلک