تاریخ دسترسی: //
عنوان بگم؟ / عکس
خالق اثر ابوذر منصوری
رویداد مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد
منبع دور از چشم سردبیر