تاریخ دسترسی: //
عنوان نقاشی احمدی نژاد / لوازم تزئینی
خالق اثر فرهاد رجبعلی
رویداد مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد
منبع گویا