تاریخ دسترسی: //
عنوان مهدی کروبی در روز رای گیری / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع رجا نیوز