تاریخ دسترسی: //
عنوان بزرگداشت امیر جوادی فر / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع فتنه 88