تاریخ دسترسی: //
عنوان خاتمی و موسوی در دوره تبلیغات / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد قبل از انتخابات
منبع دانشجو