تاریخ دسترسی: //
عنوان احمدی نژاد در روز انتخابات / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع فرهنگ نیوز