تاریخ دسترسی: //
عنوان سیدعلی خامنه ای در روز انتخابات / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع جم نیوز