تاریخ دسترسی: //
عنوان سند تقلب در انتخابات / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع یوتیوب