تاریخ دسترسی: //
عنوان شلیک به معترضان / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد راه پیمایی میلیونی سبزها از انقلاب تا آزادی
منبع یوتیوب