تاریخ دسترسی: //
عنوان سهراب / نقاشی
خالق اثر گِرگ چدویک
رویداد خاکسپاری سهراب اعرابی
منبع فلیکر