تاریخ دسترسی: //
عنوان دروغهایی که تا کنون در فیلم(ترانه موسوی) رژیم پیدا شده / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع یوتیوب