تاریخ دسترسی: //
عنوان ترانه موسوی / نقاشی
خالق اثر نامعلوم
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع فلیکر