تاریخ دسترسی: //
عنوان ترانه / عکس
خالق اثر ABCNT
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع فلیکر