تاریخ دسترسی: //
عنوان زنجیره انسانی علیه خشونت و اعدام در ایران / عکس
خالق اثر نامعلوم
منبع فلیکر