تاریخ دسترسی: //
عنوان زنجیره انسانی سبز / عکس
خالق اثر سعیده امین
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع فلیکر