تاریخ دسترسی: //
عنوان سیدعلی خامنه ای در نماز جمعه / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد بیانات هشدارآمیز علی خامنه ای در نماز جمعه
منبع خط انقلاب