تاریخ دسترسی: //
عنوان ندا، نترس / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع فلیکر