تاریخ دسترسی: //
عنوان ندا آقاسلطان / نقاشی
خالق اثر پاول بردی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع فلیکر