تاریخ دسترسی: //
عنوان ندا آقا سلطان، فرشته ی ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع فلیکر