تاریخ دسترسی: //
عنوان ندا آقاسلطان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ABCNT
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع فلیکر