تاریخ دسترسی: //
عنوان به مخالفان شلیک می کنند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کترین
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع فلیکر