تاریخ دسترسی: //
عنوان به یاد امیر جوادی فر / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع فلیکر