تاریخ دسترسی: //
عنوان فرامرز اصلانی در اعتصاب غذا / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع زمانه