تاریخ دسترسی: //
عنوان حمید دباشی و اکبر گنجی در اعتصاب غذای نیویورک / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع بسگان